Terms and Conditions

Dutch Terms and Conditions

(only available in Dutch)

Algemene voorwaarden XXtreme Kites voor levering aan consumenten / eindgebruikers

Van: XXtreme Kites
Gevestigd en kantoorhoudend te Roosendaal, aan de Gastelseweg 129, postcode 4705 AB;
hierna te noemen: XXtreme.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
XXtreme : XXtreme Kites gevestigd aan de Gastelseweg 129 te Roosendaal.

‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen XXtreme en een consument waarop XXtreme deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met XXtreme , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

Alle door XXtreme uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
XXtreme kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
XXtreme is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af werkplaats van XXtreme te Roosendaal.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen geschiedt onder rembours . XXtreme behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven.

5. De door XXtreme geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de order-bevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min vijf procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5. Levertijd

De door XXtreme opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
Bij niet tijdige levering dient de consument XXtreme schriftelijk in gebreke te stellen en XXtreme een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is XXtreme er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel. 7 Garantie

XXtreme garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leverings documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door XXtreme geleverde product wordt gegarandeerd.

Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is XXtreme verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

Alle andere zaken dienen bij XXtreme ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de eventuele transportkosten ad € 75,- in rekening gebracht.

XXtreme kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- XXtreme tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
-Iindien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een andere behandeling (zoals aangegeven in de bijgeleverde handleiding) van een gegarandeerde zaak.
De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als onderdelen van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van XXtreme heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door XXtreme geleverde zaken blijven het eigendom van XXtreme totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met XXtreme gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
Door XXtreme geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan XXtreme danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin XXtreme haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van XXtreme zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht XXtreme zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaak is geleverd;
- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan XXtreme te melden.
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering schriftelijk te melden aan XXtreme.

Artikel 10. Prijsverhoging

Indien XXtreme met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is XXtreme niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10%.

Artikel 11. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling per omgaande bij aflevering plaats te vinden.
Indien XXtreme zulks nodig acht kan XXtreme van de consument een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25% van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering.
Indien betaling niet per omgaande plaatsvindt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door XXtreme aan te geven wijze.
Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van XXtreme en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Incassokosten

Als de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
- over de eerste €1000,00 15%
Indien XXtreme aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van XXtreme is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak danwel restitutie van de koopsom.
In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens XXtreme beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval

XXtreme aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens oneigenlijk gebruik door consument van XXtreme’s produkten.

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van XXtreme.

Artikel 14. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop XXtreme geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XXtreme niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij XXtreme daaronder begrepen.
XXtreme heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat XXtreme haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van XXtreme opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door XXtreme niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien XXtreme bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van XXtreme is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft XXtreme bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen XXtreme en de consument is Europees recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is van kracht op deze overeenkomst.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.